قطار شهری

نقشه خطوط قطار شهری کلانشهر تبریز

نقشه خطوط قطار شهری کلانشهر تبریز

نقشه خطوط قطار شهری تبریز اولین بار در دی ماه سال ۱۳۶۹، موضوع مطالعه و احداث قطار شهری تبریز توسط نمایندگان محترم شهر تبریز در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و متعاقب پی گیری های استاندار وقت مقرر گردید احداث قطار شهری تبریز در برنامه کار مسئولین قرارگیرد و طی حکمی از سوی استاندار وقت،مسئول مطالعات و مجری قطار شهری تبریز انتخاب و در محل شهرداری مستقر گردید. امّا به دلیل عدم امکان استفاده از بودجه شهرداری و نیز عدم وجود منابع دیگر برای تأمین...

ادامه مطلب