بایگانی برچسب ها: سرشماری 1390

سرشماری سال ۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی از سوی شهرداری تبریز

سرشماری سال ۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی از سوی شهرداری تبریز

شهرداری تبریز در سنوات اخیر در حوزه مطالعات و پژوهش های علمی، قدمهای قابل توجهی برداشته که ضمن حرکت در راستای دانش محور سازی مجموعه توانمند شهرداری، در بخش های خارج از حوزه شهرداری نیز پرداخت نموده است.اقدام قابل توجه حوزه آمار و تحلیل اطلاعات معاونت برنامه ریزی و توسعه در راستای بهبود عملکرد شهرداری، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در تار و پور حوزه های مختلف شهرداری کلان شهر تبریز گنجانده و گزارشی قابل توجه بر مبنای مطالعات صورت گرف...

ادامه مطلب