بایگانی برچسب ها: نام های تبریز

نام های تبریز از دوران باستان تاکنون

نام های تبریز از دوران باستان تاکنون

اشاره: درباره نام های تبریز از گذشته تاکنون می توان به کتاب (تاریخ تبریز) اثر مجید رضازاده عموزین الدین اشاره کرد.در کتاب تاریخ تبریز چنین آمده است: نام شهری که امروزه تبریزتلفظ می شوددرقرون گذشته وحال وهمچنین درزبان اقوام مختلف ودرسفرنامه های جهانگردان ونیزدرکتاب های تاریخی به شکل های گوناگونی مطرح شده اندکه نشان ازتلفظ و نگارش های مختلف این نام دارد.تِبریز(tebriz)تلفظ تبریزبه کسره تا یکی ازخصایص لهجه منسوب به خزرهاست. تربیز(t...

ادامه مطلب