بایگانی برچسب ها: اولین کارخانه اسلحه سازی

اولین کارخانه اسلحه سازی ایران در تبریز

اولین کارخانه اسلحه سازی ایران در تبریز

اولین کارخانه اسلحه سازی ایرانزمانی که تبریز دارالسلطنه حکومت قاجار بود اقدامات قابل توجهی در شهر اتفاق افتاد که یکی از اقدامات مهم ایجاد امکانات تولید اسلحه بود. حدود سال ۱۱۷۷ هجری‌شمسی عباس میرزا (نائب السلطنه) در ادامه اصلاحات خود اقدام به تاسیس کارخانه اسلحه سازی در محل اقامت خود (تبریز) کرد. در نیمه اول قرن ۱۳ هجری، پس از آنکه ۴ هزار قبضه اسلحه انگلیسی وارد تبریز شد، عباس میرزا مقرر نمود تا ترتیبی اتخاذ شود که همان اسلحه در تبری...

ادامه مطلب