نمایندگان مجلس شورای ملی

اسامی نمایندگان منتخب تبریز در ۲۴ دوره مجلس شورای ملی

اسامی نمایندگان منتخب تبریز در ۲۴ دوره مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی به تفکیک ۲۴ دوره / نمایندگان تبریز   مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند.  در زمان پهلوی دوم قوهٔ مقننهٔ ایران دومجلسی شد و همراه با مجلس سنا در حکم مجلس ایران بود. مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را اغلب با نام «مجلسَین» می‌خواندند.  از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ ش تا انقلاب ...

ادامه مطلب