نگارگری

تبریز مهد نقاشی ، نگارگری و مینیاتور

تبریز مهد نقاشی ، نگارگری و مینیاتور

تبریز مهد نقاشی، نگارگری و مرکز مینیاتور ایراننگارگری ترکان در جهان ترکان بدلیل وسعت جغرافیای حکومتی و تاریخ چند هزار ساله دارای آثار فراوانی در جهان هستند.بدون در نظر گرفتن اقوام پروترک و پروتوترک(اجداد ترکان) می توان محدوده ی فرهنگی ترکان را از قلب چین تا اروپا و از سیبری تا دل هندوستان در نظر گرفت.همسایگی ترکان با اقوام مختلف مثل چینی ها ، هندی ها ، روس ها ، یونانیان ، فارس ها ، اعراب و … باعث ایجاد یک غول فرهنگی غنی در بین ...

ادامه مطلب