اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » جغرافیا » آمار » سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی
4319 بازدید

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تبریز

در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

سرشماری

طبق سرشماری ، تبریز دارای ۲ بخش، ۴ شهر، ۶ دهستان و ۷۶ آبادی می‌باشد.

 

وضعیت سکونت در شهرستان

۱۳۳۵۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵۱۳۹۰
مرد و زن۵۷۵۷۷۹۸۰۹۴۲۶۱۰۷۳۹۱۳۱۵۲۷۲۹۱۱۴۸۶۵۰۹۱۵۷۹۳۱۲۱۶۹۵۰۹۴
مرد۲۹۲۷۲۳۴۱۷۸۴۲۵۵۴۳۱۱۷۷۹۷۳۲۷۶۰۳۵۸۸۰۹۶۷۱۸۵۸۰۹۷
زن۲۸۶۰۵۶۳۹۱۵۸۴۵۱۹۶۰۱۷۴۷۵۵۹۷۲۶۱۵۱۷۶۹۶۴۱۸۳۶۹۹۷

 

وضعیت سکونت در شهر تبریز

۱۳۳۵۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵۱۳۹۰
مرد و زن۳۲۸۰۷۲۴۶۷۴۴۳۶۳۴۷۴۱۱۱۲۰۴۵۶۱۳۰۴۵۸۴۱۴۴۸۶۵۳۱۵۴۵۴۹۱
مرد۱۶۶۲۷۱۲۴۱۳۵۲۳۲۹۵۸۱۵۷۳۶۵۰۶۶۷۶۴۹۷۴۲۳۱۹۷۸۱۲۸۸
زن۱۶۰۹۹۱۲۲۶۰۹۱۳۰۵۱۶۰۵۴۶۸۰۶۶۳۶۹۳۵۷۰۶۳۳۴۷۶۴۲۰۳

وضعیت سکونت در نقاط روستایی شهرستان

۱۳۳۵۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳۶۵۱۳۷۵۱۳۸۵۱۳۹۰
مرد و زن۲۴۷۷۰۷۳۴۱۹۸۳۴۳۹۱۷۲۴۰۶۸۳۵۱۸۱۹۲۵۱۳۰۶۵۹۱۴۹۶۰۳
مرد۱۲۶۴۵۲۱۷۶۴۹۰۲۲۴۷۳۰۲۰۶۰۸۲۹۲۷۰۹۶۷۳۵۲۷۶۸۰۹
زن۱۲۲۰۶۵۱۶۵۴۹۳۲۱۴۴۴۱۲۰۰۷۵۳۸۹۲۱۶۶۳۳۰۷۷۲۷۹۴

جمعیت و خانوار

۱۳۳۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۵۷۵۷۷۹۱۱۵۴۶۴۲۹۲۷۲۳۲۸۳۰۵۶
ساکن در نقاط شهری۳۲۸۰۷۲۳۰۵۱۱۱۶۶۲۷۱۱۶۰۹۹۱
ساکن در نقاط روستایی۲۴۷۷۰۷۲۶۲۸۷۱۲۶۴۵۲۱۲۲۰۶۵
شهرتبریز۲۸۹۹۹۶۵۶۷۹۸۱۴۷۶۷۰۱۴۲۳۲۶
۱۳۴۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۸۰۹۴۲۶۱۵۲۸۰۶۴۱۷۸۴۲۳۹۱۵۸۴
ساکن در نقاط شهری۴۶۷۴۴۳۸۹۶۸۷۲۴۱۳۵۲۲۲۶۰۹۱
ساکن در نقاط روستایی۳۴۱۹۸۳۶۳۱۱۹۱۷۶۴۹۰۱۶۵۴۹۳
شهرتبریز۴۰۳۴۱۳۷۷۰۵۴۲۰۸۵۷۷۱۹۴۸۳۶
۱۳۵۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۱۰۷۳۹۱۳۲۲۷۳۱۱۶۵۵۴۳۱۱۵۱۹۶۰۱
ساکن در نقاط شهری۶۳۴۷۴۱۱۶۰۶۴۶۳۲۹۵۸۱۳۰۵۱۶۰
ساکن در نقاط روستایی۴۳۹۱۷۲۱۲۰۶۷۰۲۲۴۷۳۰۲۱۴۴۴۱
شهرتبریز۵۹۷۹۷۶۱۳۹۲۲۸۳۱۰۸۸۷۲۸۷۰۸۹
۱۳۶۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۱۵۲۷۲۹۱۳۰۱۸۲۵۷۷۹۷۳۲۷۴۷۵۵۹
ساکن در نقاط شهری۱۱۲۰۴۵۶۲۳۱۶۰۴۵۷۳۶۵۰۵۴۶۸۰۶
ساکن در نقاط روستایی۴۰۶۸۳۵۷۰۲۲۱۲۰۶۰۸۲۲۰۰۷۵۳
شهرتبریز۹۷۱۴۸۲۲۰۱۴۰۳۴۹۷۱۱۵۴۷۴۳۶۷
۱۳۷۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۱۴۸۶۵۰۹۳۳۳۴۴۱۷۶۰۳۵۸۷۲۶۱۵۱
ساکن در نقاط شهری۱۳۰۴۵۸۴۲۹۶۰۱۶۶۶۷۶۴۹۶۳۶۹۳۵
ساکن در نقاط روستایی۱۸۱۹۲۵۳۷۴۲۵۹۲۷۰۹۸۹۲۱۶
شهرتبریز۱۱۹۱۰۴۳۲۶۸۹۱۵۶۰۹۸۱۳۵۸۱۲۳۰
۱۳۸۵
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۱۵۷۹۳۱۲۴۲۳۹۱۷۸۰۹۶۷۶۷۶۹۶۳۶
ساکن در نقاط شهری۱۴۴۸۶۵۳۳۹۱۸۶۰۷۴۲۳۲۳۷۰۶۳۳۰
ساکن در نقاط روستایی۱۳۰۶۵۹۳۲۰۵۷۶۷۵۳۵۶۳۳۰۶
شهرتبریز۱۳۹۸۰۶۰۳۷۸۴۶۰۷۱۵۱۰۷۶۸۲۹۵۳
۱۳۹۰
جمعیتخانوارمردزن
شهرستان تبریز۳۳۹۰۱۸۸۱۰۲۶۵۶۶۱۷۱۶۱۹۴۱۶۷۳۹۹۴
ساکن در نقاط شهری۱۵۴۵۴۹۱۴۷۰۶۴۲۷۸۱۲۸۸۷۶۴۲۰۳
ساکن در نقاط روستایی۱۴۹۶۰۳۴۲۶۴۱۷۶۸۰۹۷۲۷۹۴
شهرتبریز۱۶۹۵۰۹۴۵۱۳۲۸۳۸۵۸۰۹۷۸۳۶۹۹۷

جمعیت برحسب سن

۱۳۳۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۸۴۳۱۷۸۰۸۱۶۲۳۹
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۳۷۱۳۷۳۹۷۷۲۷۳۹۰۹
۱۰-۶ ساله (کودکان)۴۱۱۴۳۴۰۸۷۴۸۲۰۱۷
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۳۲۵۴۴۲۸۳۴۳۶۰۸۸۷
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۴۸۴۱۹۵۱۴۵۴۹۹۸۷۳
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۱۱۲۳۴۳۱۰۸۹۹۳۲۲۱۳۳۶
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۱۱۹۰۶۹۶۱۲۲۱۵۱۸
جمع۲۹۱۷۲۳۲۸۳۰۵۶۵۷۵۷۷۱
۱۳۴۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۱۵۷۰۵۱۴۳۹۱۳۰۰۹۶
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۷۰۹۱۶۶۶۱۷۲۱۳۷۰۸۸
۱۰-۶ ساله (کودکان)۶۶۲۰۱۶۲۹۲۲۱۲۹۱۲۳
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۵۰۰۰۲۴۵۷۶۷۹۵۷۶۹
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۶۳۸۶۱۵۳۳۸۸۱۲۷۲۴۹
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۱۴۷۹۷۶۱۳۹۹۴۶۱۸۱۷۸۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۱۸۸۸۸۱۳۳۸۹۳۱۲۷۵
جمع۴۱۷۸۴۲۳۹۱۵۸۴۸۰۹۴۲۶
۱۳۵۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۱۵۸۹۲۱۴۸۳۵۳۰۷۲۷
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۸۴۱۲۵۷۸۸۵۹۱۶۲۹۸۴
۱۰-۶ ساله (کودکان)۸۳۷۶۲۷۸۰۱۰۱۶۱۱۷۷۲
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۷۲۵۱۹۶۵۱۶۳۱۳۷۶۸۲
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۱۰۲۶۵۵۱۰۳۰۹۳۲۰۵۷۴۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۱۹۰۵۱۷۱۷۸۸۰۵۳۶۹۳۲۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۲۰۷۳۳۱۵۶۷۱۳۶۴۰۴
جمع۵۵۴۳۱۱۵۱۹۶۰۱۱۰۷۳۹۱۲
۱۳۶۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۲۴۲۰۴۲۳۹۵۱۴۸۱۵۵
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۱۲۲۷۳۰۱۲۱۵۰۴۲۴۴۲۳۴
۱۰-۶ ساله (کودکان)۱۱۱۲۸۷۱۰۷۹۳۷۲۱۹۲۲۴
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۷۷۷۵۰۷۱۹۵۳۱۴۹۷۰۳
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۱۴۸۲۴۸۱۴۳۵۸۱۲۹۱۸۲۹
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۲۷۰۸۵۷۲۵۶۹۶۴۵۲۷۸۲۱
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۲۴۳۷۶۲۱۴۵۱۴۵۸۲۷
جمع۷۷۹۷۳۲۷۴۷۵۵۹۱۵۲۷۲۹۱
۱۳۷۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۱۰۶۷۵۹۸۹۴۲۰۵۶۹
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۶۷۷۹۸۶۴۳۵۳۱۳۲۱۵۱
۱۰-۶ ساله (کودکان)۹۲۹۵۶۸۸۹۳۷۱۸۱۸۹۳
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۸۴۹۱۱۸۲۱۶۶۱۶۷۰۷۷
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۱۵۸۲۷۰۱۵۸۵۴۸۳۱۶۸۱۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۳۰۷۷۰۲۲۸۷۸۴۲۵۹۵۵۴۴
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۳۷۹۹۵۳۴۳۸۸۷۲۳۸۳
جمع۷۶۰۳۵۸۷۲۶۱۵۱۱۴۸۶۵۰۹
۱۳۸۵
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۱۱۴۴۳۷۶۹۶۴۱۲۲۵۶۲
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۵۵۳۶۹۱۱۱۱۹۱۰۷۸۷۳
۱۰-۶ ساله (کودکان)۵۵۳۸۶۵۲۵۰۴۱۰۷۷۰۸
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۵۱۳۹۹۵۲۳۲۲۹۹۹۴۱
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۱۸۷۳۳۲۴۸۵۴۲۳۶۷۹۶۸
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۴۰۱۲۹۱۱۸۰۶۳۶۷۸۱۲۳۲
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۴۷۴۵۱۳۷۹۹۴۱۹۲۰۲۸
جمع۸۰۹۶۷۱۴۴۵۷۷۱۵۷۹۳۱۲
۱۳۹۰
سنمردزنمرد و زن
کمتر از یک ساله (اطفال)۱۲۸۳۳۱۱۹۷۰۲۴۸۰۳
۵-۱ ساله (نوباوه‌گان)۶۴۷۴۸۶۰۸۵۰۱۲۵۵۹۸
۱۰-۶ ساله (کودکان)۵۸۰۲۷۵۵۴۹۰۱۱۳۵۱۷
۱۴-۱۱ ساله (نوجوانان)۴۵۲۵۹۴۳۴۰۰۸۸۶۵۹
۲۴-۱۵ ساله (جوانان)۱۴۸۵۸۷۱۴۶۸۴۷۲۹۵۴۳۴
۶۴-۲۵ ساله (میان‌سالان)۴۷۲۷۲۹۴۶۰۵۸۶۹۳۳۳۱۵
۶۵ ساله و بیش تر (بزرگسالان)۵۵۶۷۹۵۷۶۵۶۱۱۳۳۳۵
جمع۸۵۸۰۹۷۸۳۶۹۹۷۱۶۹۵۰۹۴
برچسب ها :
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه